Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  ภาพกิจกรรมคณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จัดอบรม 2 หลักสูตร
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์ฯ   วันที่ประกาศ  21-08-2561

สำนักบริการวิชาการและวิจัยและสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ได้จัดทำโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการแก่บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่สนใจ เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและเป็นการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์โดยเน้นหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปใช้และต่อยอดได้จริง โครงการบริการวิชาการฯ ประกอบไปด้วย 2หลักสูตร ดังนี้
 
๑. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบเฟอร์นิเจอร์โดยโปรแกรม Google Sketch Up
     ระหว่างวันที่ 5 - 6 มิ.ย. 2557 เวลา 9.00 น. – 17.00 น.
๒. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบโลโก้และฉลากสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์
      ระหว่างวันที่ 12 - 13 มิ.ย. 2557 เวลา 9.00 น. – 17.00 น.

 
           ทั้ง 2 หลักสูตรฯ จัดขึ้น ณ อุทยานสร้างสรรค์กาฬสินธุ์ ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ซึ่งอุทยานสร้างสรรค์ฯ แห่งนี้ จัดตั้งขึ้นในความร่วมมือของ 4 หน่วยงาน อันได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์,บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กาฬสินธุ์, วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
           ในการนี้ ได้รับเกียรติจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการบริการวิชาการฯ ครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นอย่างดี และมีบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานรัฐ  นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 2 หลักสูตรเป็นจำนวนมาก
 
รายละเอียดข่าวสารเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/kalasincreativepark  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์ฯ
  คณาจารย์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ร่วมนำเสนอนิทรรศการผลงานวิจัย ในนาม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” 
  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ม.กาฬสินธุ์ ปรับพื้นฐานน้องใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา 61 
  นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาด้านการจักสาน (การทำไดโนเสาร์เรืองแสงจากไม่ไผ่) 
  พิราบเพลิง คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ม.กาฬสินธุ์ คว้ารางวัลชมเชย ระดับประเทศ รณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต โกง ไม่เท่ 
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ กาหนดจัดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ 
     คณาจารย์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ร่วมนำเสนอนิทรรศการผลงานวิจัย ในนาม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)”
     

     สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ม.กาฬสินธุ์ ปรับพื้นฐานน้องใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา 61
     

     นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาด้านการจักสาน (การทำไดโนเสาร์เรืองแสงจากไม่ไผ่)
     

     พิราบเพลิง คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ม.กาฬสินธุ์ คว้ารางวัลชมเชย ระดับประเทศ รณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต โกง ไม่เท่
     

     ภาพกิจกรรมคณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จัดอบรม 2 หลักสูตร
      

คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์