Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ กาหนดจัดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์ฯ   วันที่ประกาศ  21-08-2561
คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ กาหนดจัดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรต่างๆ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน ๒ หลักสูตร ให้แก่บุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนตำบล บริษัทเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการ โดยเน้นหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพิ่มคุณภาพชีวิตได้อย่างแท้จริง โดยมีคณาจารย์และวิทยากร ระดับมืออาชีพ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ดังมีรายละเอียดโครงการ และกำหนดการฝึกอบรมที่แนบมาพร้อมนี้
* หลักสูตรอบรม จานวน ๒ หลังสูตร อบรม ณ คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

๑. หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกสาหรับครู”
ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗
๒. หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแอนิเมชัน ด้วยโปรแกรม Expression Blend สาหรับบุคลากรทางการศึกษา”

ระว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗

ในการนี้ คณะเห็นว่าหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรของท่าน คณะจกงขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรมให้แก่นักเรียน และผู้สนใจปด้ทราบโดยทั่วกัน จักเป็นพระคุณยิ่ง ทั้งนี้ข้าราชการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด ปด้ตามหนังสือของกระทรวงการคลัง สาหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดปด้ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน โดยขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการได้ที่ นายประเสริฐ โคษา โทรศัพท์ ๐๔๓-๖๐๒๐๓๒ โทรสาร ๐๔๓- ๖๐๒-๐๓๕ มือถือ ๐๘๑-๑๑๗๔๗๙๑
E-mail: asr@fci.ksu.ac.th หรือ http://www.fci.ksu.ac.th/

ดาวน์โหลดไฟล์ประชาสัมพันธ์โครงการ
ดาวน์โหลดไฟล์ตอบรับเข้าร่วมอบรม


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์ฯ
  คณาจารย์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ร่วมนำเสนอนิทรรศการผลงานวิจัย ในนาม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” 
  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ม.กาฬสินธุ์ ปรับพื้นฐานน้องใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา 61 
  นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาด้านการจักสาน (การทำไดโนเสาร์เรืองแสงจากไม่ไผ่) 
  พิราบเพลิง คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ม.กาฬสินธุ์ คว้ารางวัลชมเชย ระดับประเทศ รณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต โกง ไม่เท่ 
  ภาพกิจกรรมคณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จัดอบรม 2 หลักสูตร 
     คณาจารย์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ร่วมนำเสนอนิทรรศการผลงานวิจัย ในนาม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)”
     

     สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ม.กาฬสินธุ์ ปรับพื้นฐานน้องใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา 61
     

     นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาด้านการจักสาน (การทำไดโนเสาร์เรืองแสงจากไม่ไผ่)
     

     พิราบเพลิง คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ม.กาฬสินธุ์ คว้ารางวัลชมเชย ระดับประเทศ รณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต โกง ไม่เท่
     

     ภาพกิจกรรมคณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จัดอบรม 2 หลักสูตร
      

คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์